Be My Honey Bear Gift Set
$30.00

Be My Honey Bear Gift Set

Be my Honey Bear 

Includes:

Salish Black Bear

1.5 oz Jar of Salish Honey

Honeycomb Chocolate Bar